Dnes je pondělí 22. července 2024

Speciální nabídky

Věrnostní bonus

Pro klienty, jakož i firmy jež opakovaně a dlouhodobě využívají služeb advokátní kanceláře, jsme připraveni poskytnout možnost využití určitých zvýhodnění a nadstandardních služeb, a to jak v rámci palmární odměny všech forem, tak i v rámci přednostního zastoupení.

  • Stálý přístup k advokátovi přes mobilní tel.
  • Realizace právních věcí firemních klientů přednostně před nově příchozími klienty
  • Právní služby poskytované v sídle či bydlišti klienta
  • Právní služby za tzv. paušální odměnu, obsahující služby od několika málo hodin až po několik dní měsíčně
  • Služby tzv. právního štítu


Právní štít

  • Je možnost poskytnutí komplexní či jednotlivé právní služby určitému konkrétnímu klientovi, který o ní projeví zájem a jež obsahuje pro jeho konkrétní potřeby zajištění právní ochrany v rámci jeho osobních či firemních záležitostí vč. prezentace o tom, že konkrétnímu klientovi je poskytován právní štít, a to jak klientem samotným, tak i advokátem, a to po dobu jeho aktivnosti
  • V tomto případě je klient oprávněn subjektu ze vzájemných soukromoprávních vztahů, jakož i ve vztahu ke státním institucím, vyjma finančních úřadů a finančních ředitelství ČR, sdělit, že využívá služeb právního štítu u konkrétního advokáta, založit u tohoto subjektu plnou moc, kterou bude mít od advokáta k dispozici, dále s tím, nechť se obrátí s předmětnou záležitostí na něj, případně, že žádá účast konkrétního advokáta či jeho zplnomocněného zástupce u předmětného úkonu, nicméně to vše za předpokladu dodržení ujednání obchodních podmínek, především úhradě palmární odměny
  • Obsahuje závazek advokáta po dohodnuté období poskytnout klientovi v případě potřeby konkrétní právní službu

Je poskytován výhradně ve formě uzavření příkazní či mandátní smlouvy vč. udělení písemné plné moci za paušální odměnu ve formě pololetního či ročního plnění již od 5.000,- Kč, uzavírané dobu určitou, a to minimálně jednoho roku s možností prodloužení.