Dnes je pondělí 22. července 2024

Právní služby

Oblasti

OBČANSKÉ PRÁVO

 • zastupování ve všech druzích řízení
 • sepisy a připomínkování všech druhů smluv
 • dědické právo
 • náhrada škody
 • bezdůvodné obohacení

NEMOVITOSTI A BYTOVÉ PRÁVO

 • sepis kupní, darovací a zástavní smlouvy ohledně nemovitosti
 • sepis smlouvy o zřízení věcného břemene
 • úschovy finančních prostředků v souvislosti s převodem nemovitostí
 • zastoupení v řízení před katastrálním úřadem
 • zajištění vypracování znaleckého posudku na ocenění nemovitosti
 • podávání daňových přiznání k dani z převodu nemovitosti/dani darovací
 • prohlášení vlastníka budovy
 • nájemní smlouvy pro pronajímatele i nájemce
 • sepis smluv o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu

RODINNÉ PRÁVO

 • zastupování ve všech druzích řízení
 • sepisy návrhů a dohod o úpravě poměrů nezletilých dětí
 • sepisy návrhů na zvýšení, snížení či zrušení výživného na zletilé i nezletilé děti
 • sepisy žalob o rozvod (smluvený/sporný rozvod)
 • vypořádání společného jmění manželů (sepis žalob a dohod o vypořádání společného jmění manželů)
 • výživné pro rozvedeného i nerozvedeného manžela

OBCHODNÍ PRÁVO

 • zastupování ve všech druzích řízení
 • zakládání všech typů obchodních společností a družstev
 • zajišťování jejich změn, likvidace
 • zajištění živnostenských oprávnění, jejich změn, či zrušení
 • sepis a připomínkování všech druhů obchodních smluv
 • sepis právních rozborů a stanovisek

PRACOVNÍ PRÁVO

 • zastupování ve všech druzích řízení
 • sepis všech pracovněprávních dokumentů
 • vymáhání všech pracovněprávních pohledávek
 • náhrada škody
 • bezdůvodné obohacení

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

 • zastupování ve všech druzích řízení
 • mimosoudní vymáhání pohledávek, jednání s dlužníky, předžalobní upomínky
 • sepis žalob o zaplacení
 • zajištění sepisu notářského zápisu se svolením k přímé vykonatelnosti
 • sepis exekučních návrhů
 • zastoupení v exekučním řízení

INSOLVENČNÍ PRÁVO

 • zastupování ve všech druzích řízení
 • sepis insolvenčního návrhu
 • osobní bankroty

TRESTNÍ PRÁVO

 • obhajoba v trestním řízení
 • vyhledávání důkazů svědčících ve prospěch klienta
 • sepis trestních oznámení
 • zastupování poškozených v trestním řízení
 • zastupování poškozených či osob, jimž byla v rámci trestního řízení zabrána věc a mají povahu osoby na trestním řízení zúčastněné


SPRÁVNÍ PRÁVO

 • zastupování ve všech druzích řízení
 • sepis správních žalob
 • sepis kasačních stížností
Forma poskytování právních služeb

 • zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, včetně rozhodčího řízení
 • obhajoba v trestních a přestupkových věcech
 • udělování právních porad
 • sepisování listin - všech smluvních druhů a typů
 • zpracovávání právních rozborů
 • správa cizího majetku a úschovy
 • další formy právní pomoci