Dnes je úterý 09. srpna 2022

Právní služby

Oblasti

OBČANSKÉ PRÁVO

  • zastupování ve všech druzích řízení
  • sepisy a připomínkování všech druhů smluv
  • dědické právo
  • náhrada škody
  • bezdůvodné obohacení

NEMOVITOSTI A BYTOVÉ PRÁVO

  • sepis kupní, darovací a zástavní smlouvy ohledně nemovitosti
  • sepis smlouvy o zřízení věcného břemene
  • úschovy finančních prostředků v souvislosti s převodem nemovitostí
  • zastoupení v řízení před katastrálním úřadem
  • zajištění vypracování znaleckého posudku na ocenění nemovitosti
  • podávání daňových přiznání k dani z převodu nemovitosti/dani darovací
  • prohlášení vlastníka budovy
  • nájemní smlouvy pro pronajímatele i nájemce
  • sepis smluv o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu

RODINNÉ PRÁVO

  • zastupování ve všech druzích řízení
  • sepisy návrhů a dohod o úpravě poměrů nezletilých dětí
  • sepisy návrhů na zvýšení, snížení či zrušení výživného na zletilé i nezletilé děti
  • sepisy žalob o rozvod (smluvený/sporný rozvod)
  • vypořádání společného jmění manželů (sepis žalob a dohod o vypořádání společného jmění manželů)
  • výživné pro rozvedeného i nerozvedeného manžela

OBCHODNÍ PRÁVO

  • zastupování ve všech druzích řízení
  • zakládání všech typů obchodních společností a družstev
  • zajišťování jejich změn, likvidace
  • zajištění živnostenských oprávnění, jejich změn, či zrušení
  • sepis a připomínkování všech druhů obchodních smluv
  • sepis právních rozborů a stanovisek

PRACOVNÍ PRÁVO

  • zastupování ve všech druzích řízení
  • sepis všech pracovněprávních dokumentů
  • vymáhání všech pracovněprávních pohledávek
  • náhrada škody
  • bezdůvodné obohacení

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

  • zastupování ve všech druzích řízení
  • mimosoudní vymáhání pohledávek, jednání s dlužníky, předžalobní upomínky
  • sepis žalob o zaplacení
  • zajištění sepisu notářského zápisu se svolením k přímé vykonatelnosti
  • sepis exekučních návrhů
  • zastoupení v exekučním řízení

INSOLVENČNÍ PRÁVO

  • zastupování ve všech druzích řízení
  • sepis insolvenčního návrhu
  • osobní bankroty

TRESTNÍ PRÁVO

  • obhajoba v trestním řízení
  • vyhledávání důkazů svědčících ve prospěch klienta
  • sepis trestních oznámení
  • zastupování poškozených v trestním řízení
  • zastupování poškozených či osob, jimž byla v rámci trestního řízení zabrána věc a mají povahu osoby na trestním řízení zúčastněné


SPRÁVNÍ PRÁVO

  • zastupování ve všech druzích řízení
  • sepis správních žalob
  • sepis kasačních stížností
Forma poskytování právních služeb

  • zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, včetně rozhodčího řízení
  • obhajoba v trestních a přestupkových věcech
  • udělování právních porad
  • sepisování listin - všech smluvních druhů a typů
  • zpracovávání právních rozborů
  • správa cizího majetku a úschovy
  • další formy právní pomoci